สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้จัดทำ โครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความชำนาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีสมรรถนะที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานและสังคมออนไลน์

ระบบ Open eLearning ที่ สกมช. ได้พัฒนาขึ้นนี้ บรรจุบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของหลักสูตรระดับพื้นฐาน จำนวน 26 รายวิชา ที่พัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงหลักสูตรสากล เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และส่งเสริมการสอบใบประกาศนียบัตรและใบรับรองความเชี่ยวชาญไซเบอร์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


รายวิชาที่มีอยู่